पायलोनिडल सायनस : माकडहाडाजवळील एक वेदनादायक आजार.